Kallelse till BAROs Årsmöte 2020

Datum: 17 Oktober 2020
Tid: Kl 13.00
Plats: Brukarföreningen Stockholm, Livdjursgatan 5 A, 121 62 JOHANNESHOV

Support. Don’t Punish är ett globalt gräsrotsinriktat initiativ till stöd för minskning av skador och narkotikapolitik som prioriterar folkhälsa och mänskliga rättigheter. Kampanjen syftar till att minska skademinskningen på den politiska dagordningen genom att stärka de drabbade samhällenas och deras allierades mobiliseringskapacitet, inleda en dialog med beslutsfattare och öka medvetenheten bland medier och allmänheten.

Kampanjens årliga höjdpunkt är ”Global Day of Action”, som äger rum den 26 juni, (eller runt den internationella dagen mot narkotikamissbruk och olaglig handel). Historiskt sett har detta datum använts av regeringar för att visa upp sin drogkontroll dvs. ”resultaten” av tvångsåtgärder. Kampanjens globala aktionsdag syftar till att förändra dagens skildring.

Varje år ökar antalet deltagare i dussintals städer över hela världen, som ansluter sig till denna unika och mångfacetterade tillställning av samlad kraft för att lyfta nya reformer och minska skadeverkningar.

För att hålla kontakten med ”Global Day of Action” och möjligheterna till support, vänligen prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan också lära dig mer om tidigare lokala partners tidigare aktiviteter här.

Support. Don’t Punish kampanjens budskap är följande:

  • Narkotikakontrollsystemet är ofullständigt och är i behov av reformerer.
  • Människor som använder droger bör inte längre anses som kriminella.
  • Människor som är involverade i narkotikahandel på låga nivåer, särskilt de som är involverade på grund av uppehälle eller tvång, bör inte få hårda eller oproportionerliga straff.
  • Dödsstraff bör aldrig användas för narkotikabrott.
  • Drogpolitiken bör fokusera på hälsa, ett bra liv och att minska skador.
  • Narkotikapolitikens budget behöver ses över för att säkerställa att hälso– och skade minskande åtgärder används och finansieras på lämpliga sätt.

Vi är ett kontaktnät för anhöriga till personer som använder eller har ett problematiskt bruk av illegala/legala substanser samt de som har samsjuklighet. En del av oss har även egen erfarenhet.

Organisationens ändamål:
  • Att ge hjälp och stöd åt ANHÖRIGA barn, syskon eller annan närstående.
  • Samt stödja anhöriga till de som har eller vill ha metadon, buprenorfin eller andra substitutionspreparat.
  • Att stödja anhöriga oavsett behandlingsform deras nära/brukare vill ha. Att ge kunskap och stöd i de processerna för den behandlingsform den nära/brukare vill veta mer om eller vill få hjälp med.
  • Vi arbetar även för en förändrad narkotikapolitik och harm reduction samt mänskliga rättigheter där inte drogfrihet är huvudsyftet utan livskvalitet. Att anhöriga likväl som den nära/brukare får tillgång till bra droginformation och stöd. Vi har en öppen jourtelefon. Nummret till jouren står alltid på BAROs FB-sida. Kontakt i andra frågor mejla oss.