Brukaranhörigas Riksorganisation Principprogram


Vi vill tacka MomsStopTheHarm vars key beliefs dessa grundvärderingar är baserade på. Läs mer om deras arbete här: www.momsstoptheharm.com


De sju nyckel punkter BARO kräver:


Meningsfull involvering av anhöriga för att finna bättre, långsiktiga lösningar
Anhöriga har en unik kunskap. Att se deras erfarenheter och expertis som en resurs är nödvändigt för att finna bättre, långsiktigt fungerande lösningar. Att inkludera anhöriga som partners i preventionsarbetet och i arbetet för adekvata vårdinsatser, såväl som i policyarbete som i forskningsprocesser, är av största vikt då de tillför ett betydelsefullt perspektiv.
Till toppen

Stöd istället för straff – avkriminalisera bruket av droger och innehav av för eget bruk
Kriminalisering av droganvändning ökar fördomar och social stigmatisering av personer som använder droger. Det bidrar också till att allt bruk av droger antas vara problematisk, vilket inte har stöd av relevant forskning. Detta leder till att färre vågar söka hjälp och förhindrar tillgången till livsnödvändiga insatser. Många av våra barn dog ensamma, tvingade till ett liv i utanförskap av ett fördömande samhället.
Problematisk användning av droger är en hälsofråga som kräver vård och kontinuerligt stöd, inte en ursäkt för att frånta en hel grupp människor deras rätt till hälsa. Personer som använder droger har rätt till tillgängliga, adekvata vårdinsatser baserade på frivillghet och de har rätt tlll samma stöd och bemötande som alla andra personer. Vårdinsatser ska vara evidensbaserade, tillhandahålla relevant information och respektera den enskilde individens önskemål och rättigheter.
Till toppen

Investera i skadereduktion - rädda liv
Skadereduktion är grundläggande i en rättighetsbaserad respons till droger. Ett skadereducerande arbete begränsar narkotikans skadeverkningar och reducerar antalet drogrelaterade dödsfall. Skadereducering måste inkludera:
  • Kostnadsfri och lätttillgänglig tillgång till Naloxone i hela Sverige.
  • Införande av bemannade konsumtionsrum i alla stora samhällen där behovet blivit fastslaget.
  • Sprutbytesprogram i alla samhällen där intravenöst bruk av droger förekommer.
  • Åtalsfrihet vid larm till 112 vid överdos. Naloxone ska vara tillgängligt för alla som kan tänkas vara först på plats vid överdos – inklusive polis, vårdpersonal, boendestödjare, anhöriga och andra personer i brukares närhet.
  • Insatser ska vara baserade på evidensbaserad och aktuell forskning som ska göras tillgänglig för allmänheten.
Till toppen

Omdefinerad målsättning för beroendevården
Gör primärvården, inklusive öppenpsykiatrin, till en naturlig samverkanspartner med fokus på tidig upptäckt, prevention och vårdalternativ som fungerar för alla. Omdefinera målsättningen för beroendevården så den inkluderar ett spektrum av möjligheter som ger människor realistiska alternativ till illegala droger. Behandlingsformer ska vara evidensbaserad och bör inkludera: substitutionsbehandling (Subutex, Metadon),receptbelagd ersättning till illegala droger, såsom receptförskrivning av heroin och behandling som motiverar till drogfrihet.
Till toppen

Arbeta aktivt för att motverka och förhindra skadeverkningar orsakade av den politiska ”nollvisionen”
Den politiska målsättningen om ett ”narkotikafritt samhälle” har orsakat betydande skadeverkningar. Kriget mot droger har varit ett krig mot personer som använder droger och de ekonomiska och humanitära kostnaderna på såväl samhälls- som individnivå är ofattbara. En total reform av drogpolitiken är nödvändig på alla myndighetsnivåer: lokal, kommunal, nationell och internationell. Reformer kan inkludera ett fokus på reparativ rättvisa, som ett komplement till rättssystemet, och avkriminalisering av innehav av små mängder illegala droger för eget bruk.
Till toppen

Relevant information - ökad kunskap - minimerade risker
Det finns ett akut behov av evidensbaserad information om droganvändning riktad mot unga människor, deras föräldrar och samhället i stort.. "Nollvisionen”" har misslyckats och vi behöver en ny infallsvinkel som tillför realistisk, korrekt och aktuell information om droger så att ungdomar kan göra så säkra val som möjligt. Ett övergripande mål är att skapa ett ökat medvetande om faran med användning av opioider, kunskap om överdosprevention, och en fungerande respons vid överdoser i grund- gymnasie- och högskolor. Det behövs en ökad synlighet och tillgång till information på social medier och på platser där användning av droger förekommer. Ökad kunskap är det bästa skyddet mot drogernas skadeverkningar.
Till toppen

Adekvat stöd till anhöriga i sorgearbetet
Det finns ett akut behov av fördomsfritt och medkännande stöd i sorgearbetet till anhöriga som har förlorat en närstående till följd av droger. Vid drogrelaterat dödsfall måste anhöriga omedelbart erbjudas kontakt med diakon och anhöriggrupp samt andra relevanta instanser såsom socialtjänst och juridiskt sakkunniga. Familjer och vänner blir utsatta för omfattande trauma till följd av det stora antalet onödiga dödsfall orsakade av rådande narkotikapolitik. Dödsfall som med små resurser hade kunnat förhindrats, en vetskap som ofta försvårar sörjningsarbetet. Det här angår oss alla. Det kan drabba vilket barn som helst.
Till toppen