Stadgar


Gäller från 26:e Oktober, 2019


Brukaranhörigas Riksorganisation


 1. FÖRENINGENS NAMN

  Brukaranhörigas Riksorganisation
  (Förkortning: BARO)
  Org.nr 802526-0657

  Till toppen
 2. ORGANISATIONENS ÄNDAMÅL

  BARO är rikstäckande och består av medlemmar och lokala ombud

  1. Aktivt arbeta för att anhöriga till personer som använder illegala/legala substanser har tillgång till adekvat information, stöd och andra nödvändiga resurser.
  2. Motverka diskriminering av våra anhöriga i alla sammanhang samt verka för ett rättighetsperspektiv i vård och rehabilitering av våra nära/brukare där rätten till bästa möjliga hälsa alltid ska inkludera skademinimerande åtgärder och bygga på frivilligt deltagande.
  3. Verka för att föreningens kunskap och erfarenheter sprids genom samverkan med rättighetsbaserade organisationer såväl lokalt och nationellt som internationellt, med ett särskilt fokus på organisationer som verkar för ett ökat stöd till anhöriga och i synnerhet till anhöriga till brukare.
  Till toppen
 3. ORGANISATIONENS ORGAN
  • Årsmöte
  • Styrelse
  • Styrelsens eventuella arbetsgrupper
  • Revisorer
  • Valberedning
  Till toppen
 4. SAMVERKANSFORMER

  All samverkan ska utgå från ett rättighetsperspektiv samt vara i linje med Brukaranhörigas Riksorganisations stadgar och målsättning.

  Till toppen
 5. MEDLEM

  Till medlem kan anhörig antas som stödjer organisationens principprogram och ändamål.
  Aktuell medlemsavgift beslutas av styrelsen.

  Till toppen
 6. UTTRÄDE - MEDLEM

  Person har rätt att när som helst utträda ur organisationen. Meddelande om detta skall ske skriftligt. Att ej erlägga medlemsavgift kan betraktas som utträde ur organisationen.

  Till toppen
 7. UTESLUTNING - MEDLEM

  Medlem som aktivt motarbetar Brukaranhörigas Riksorganisations syfte och ändamål kan uteslutas av föreningens styrelse med omedelbar verkan. Vid uteslutning fordras alltid två tredjedels majoritet. Uteslutningen skall ske skriftligen. Beslut om uteslutning kan efter skriftlig begäran omprövas vid nästkommande årsmöte.

  Till toppen
 8. STYRELSE

  Endast anhöriga får sitta i styrelsen med rösträtt. Icke anhöriga kan adjungeras in i styrelsen till ett antal som styrelsen beslutar om. Styrelsen leder organisationens verksamhet och är under tiden mellan årsmötena organisationens högsta beslutande organ.

  Det åligger styrelsen att:

  • Verka för organisationens ändamål.
  • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
  • Omhänderta organisationens ekonomi och bokföring.
  • Tillgodose medlemmarnas rätt till regelbunden information om styrelsens arbete och organisationens verksamhet.


  Föreningens styrelse bör bestå av minst fem ordinarie ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande samt två suppleanter.

  • Ordförande väljs av årsmötet och mandatperioden är två år.
  • Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, kassör och sekreterare vid konstituerande möte.
  • Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs av årsmötet. Mandatperioden är två år, där hälften av ledamöterna och suppleanterna väljs årligen.
  • Styrelsen har rätt att utse, samt delegera beslut till, arbetsgrupper i den mån styrelsen finner det nödvändigt. Eventuella arbetsgrupper ansvarar inför styrelsen.
  • Beslut i styrelsen och arbetsgrupper skall protokollföras samt göras tillgängliga för organisationens medlemmar.
  • Styrelsen kan även delegera beslut till kanslichef eller motsvarande.
  • Styrelsen utser talesperson inför media och politiker. Om enskilda medlemmar ombedes representera organisationen ska detta godkännas av styrelsen.

  Till toppen
 9. STYRELSEMÖTE

  Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller då minst halva antalet ledamöter så begär. Kallelse och handlingar skall utsändas till styrelsens ledamöter senast en vecka före styrelsemötet om inte speciellt viktiga ärenden motiverar kortare varsel vilket ordföranden beslutar om.

  • Styrelsen skall ha minimum 4 styrelsemöten per år, vilka kan ske genom tex skype, telefon eller annan datoruppkoppling.
  • Suppleanter skall vara närvarande vid styrelsemöten.
  • Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst.

  Till toppen
 10. FIRMATECKNARE

  • Organisationens firma tecknas två i förening.
  • Styrelsen utser minst två firmatecknare varav en är styrelsens kassör.

  Till toppen
 11. HEMORT

  Föreningens säte beslutas av styrelsen.

  Till toppen
 12. VERKSAMHETSÅR

  Organisationens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december.

  Till toppen
 13. ÅRSMÖTE

  • Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ.
  • Årsmöte skall hållas under perioden 1 mars till 31 maj på plats och tid som styrelsen beslutar.
  • Vid årsmöte har varje betalande medlem 1 röst.
  • Årsmötet fastställer antalet röstberättigade utefter röstlängd.
  • Val och omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs.
  • Beslut fattas, om inte dessa stadgar anger annat, med enkel majoritet.
  • Vid val av ordförande så gäller enkel majoritet vid årsmötet.
  • Rösträtt får inte överlåtas.
  • Senast två månader före årsmötet skall medlemmar få en kallelse till årsmötet med angivande av tid och plats.
  • Senast en månad före årsmötet skall motioner vara styrelsen tillhanda.
  • Handlingar till årsmötet skall finns tillgängliga för medlemmar senast två veckor före mötet.


  Ärende som ej upptagits på dagordningen må ej göras till föremål för beslut.
  Årsmötesprotokoll skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en månad efter mötet.

  Till toppen
 14. EXTRA ÅRSMÖTE

  Extra årsmöte skall hållas när styrelsen så beslutar eller när två tredjedelar av medlemmarna så begär. Vid extra årsmöte får endast beslutas om ärende som varit angivet i kallelsen till mötet. Styrelsen skall kalla till extra årsmöte senast två månader efter det att de formella kraven för att inkalla extra årsmöte föreligger. Om deltagande, rösträtt och omröstningsförfarande eller andra frågor gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet för ordinarie årsmöte. Ett extra årsmöte kan endast ske minimum 3 månader efter ordinarie årsmöte.

  Till toppen
 15. REVISORER

  • Föreningsrevisor - Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av en av årsmötet vald föreningsrevisor.
  • Interna revisorer – Ska utses om årsmötet så önskar för att tillgodose medlemmarnas insyn i verksamheten, bidra till ökad kvalitet i utförande samt för att garantera att demokratiska processer efterföljs.
  • Auktoriserad revisor - Ska vid behov utses av styrelsen för granskning av föreningens räkenskaper.

  Till toppen
 16. VALBEREDNING

  Valberedningen skall bestå av minst två av årsmötet valda ledamöter som skall lämna förslag till de personval som sker vid årsmötet. Förslag skall även lämnas till förekommande fyllnadsval.

  Till toppen
 17. STADGEÄNDRING

  Ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet.

  Till toppen
 18. UPPLÖSNING

  För upplösning av organisationen krävs beslut av två av varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie, och att förslaget vid bägge dessa möten tas med fyra femtedelars majoritet. Vid upplösning ska organisationens egendom överlämnas till ändamål som ligger i linje med organisationens ändamål. Vid upplösande av enhet som bedriver vård och/eller rehabilitering regleras hur kvarvarande medel ska disponeras av respektive stadgar.

  Till toppen